Szakképzés-fejlesztési koncepció

A megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) feladatai közé tartozik, hogy kidolgozzák az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és a beiskolázás arányainak rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját, amely a megyei területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program részét képezi.

A Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságnak (továbbiakban: Bizottság) is kiemelt feladata, hogy összeállítsa a megye szakképzés-fejlesztési koncepcióját (stratégiáját). Ez a dokumentum hivatott arra, hogy értékeket, jövőképet és stratégiai célokat fogalmazzon meg, valamint iránymutatásul szolgáljon a képzési folyamat minden érintettje számára megfelelő akcióprogramok megfogalmazásához, konkrét döntések meghozatalához.

Az elmúlt években számos kritika érte a szakképzést, elsősorban azért, mert sem szakmaszerkezetében, sem tartalmában nem volt képes megfelelni a munkaerőpiac, a gazdaság vele szemben támasztott elvárásainak. 2010 után átfogó szakképzési reform indult el, amelynek számunkra legfontosabb eleme a duális szakképzés hazai rendszerének kialakítása. A stratégiának fontos célja, hogy elősegítse ennek a szakképzési reformnak a helyi megvalósítását, és megteremtse az összhangot a munkaerőpiac igényei és a szakképzés kibocsátása között. Ezen összhang megteremtésében és megyénk szakképzésének fejlesztésében kiemelt feladatot vállalt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a mellé rendelt Bizottság.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Bizottság munkaszervezeteként nagyban segítette a munkafolyamatot a stratégia előkészítésétől az elfogadásig, és meghatározó szerepe van annak végrehajtásban. A kamara a rendelkezésére álló eszközökkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a szakképzés az elfogadott koncepció által kijelölt úton haladjon.

A koncepcióval olyan dokumentum került elfogadásra, amely megfogalmazza a szakképzés követendő értékeit, valamint meghatározza az elérni kívánt célokat, amelyek a jövőben a szakképzésbe történő beiskolázással kapcsolatos irány-arány döntéseket is meghatározzák.

A megye szakképzés-fejlesztésének alapvető célja, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik képesek megfelelni a munkaadók igényeinek. Ehhez elengedhetetlenül fontos a képzési folyamat minden szintjén a képzés szakmaszerkezetének és tartalmának erősebb munkaerő-piaci orientációja, valamint az, hogy a stratégiában megfogalmazott értékek minden szereplő magatartásában érvényesüljenek.

A dokumentumban megfogalmazott értékek közül kiemelkedően fontos a szakma és a munka becsületének helyreállítása, a képzési rendszer rugalmasságának javítása, az együttműködési készség fejlesztése. A képzési folyamatot rendszerben kell látni és hangsúlyozni kell, hogy a jobb irányba történő elmozdulásért minden érintett felelős.

Az elfogadott stratégia legfontosabb céljai a következők:

  • A szakképzés szerkezetének, szakma-struktúrájának rugalmas átalakítása.
  • A képzés tartalmának olyan fejlesztése, amely a képzés jobb minőségét és a tartós foglalkoztathatóság lehetőségét biztosítja.
  • A korábbiaknál nagyobb hangsúly helyezése a gyakorlati képzésre. Ehhez az intézményi háttér megújítása is szükséges, és a gazdaságnak is jelentős számú vállalati, gyakorlati képzőhelyet kell biztosítania.
  • A szakképzést a korábbiaknál ismertebbé, elismertebbé és vonzóbbá kell tenni a fiatalok számára.
  • Hatékonyabbá kell tenni a pályaorientációs tevékenységet.
  • Szükséges a hatékony, intézményes együttműködés a képzési terület érintettjei között. A szakképzés rendszerének javulására az érintettek közötti folyamatos információcsere, egyeztetés és együttműködés eredményeként lehet csak számítani.
  • Rendkívül fontos a pályakezdő fiatalok mielőbbi elhelyezkedésének elősegítése, a demográfiai szempontok figyelembe vétele, a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, foglalkoztathatóvá tételének elérése.


A szakképzés, mint önmagában is bonyolult, sokszereplős, összetett rendszer, része egy tágabb társadalmi-gazdasági rendszernek. Ahhoz, hogy e területen a stratégia által felvázolt célokat meg lehessen valósítani alapfeltétel, hogy e célok megvalósulását támogassák mind a képzési rendszer, mind a gazdaság szereplői. Fontos, hogy az alapfokú képzésben jobb színvonalon fejlesszék ki azokat az alapkészségeket és alapismereteket, amelyekre majd biztonsággal építhet a szakképzés. A tanárképzésben is szerkezeti és tartalmi átalakulásra van szükség, és arra, hogy a gyakorlati képzők fel legyenek készítve a feladatra. Elengedhetetlenül fontos továbbá az is, hogy a gazdaság nagyobb presztízst adjon a szakmáknak és a jövőben jobb megbecsülésben részesítse a szakmunkásokat.


A koncepció elfogadásával olyan dokumentum született, amely reményeink szerint hosszabb távra is irányt mutat a szakképzés minden szereplője számára.

A stratégiában megfogalmazott konkrét célokat, akcióprogramokat a Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság évente felülvizsgálja és aktualizálja.


Baranya megye szakképzés-fejlesztési koncepciója és az elmúlt évek során készült kiegészítések, újabb verziók a bal oldali menüből, vagy az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

2015

2014

2013


 

Minden jog fenntartva © 2013